1. Bevezetés

A Klacsány Family Kft. (továbbiakban Szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
A felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://www.csavar-centrum.hu címen.

Az adatkezelő elkötelezett felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei jogainak tiszteletben tartását. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja — azonban a rendszer használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

2. Meghatározások

2.1. Személyes adat

Bármely meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

2.2. Hozzájárulás

Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.

2.3. Tiltakozás

Az érintett azon nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

2.4. Adatkezelő

Természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.5. Adatkezelés

Az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége.

2.6. Adattovábbítás

Amikor az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

2.7. Nyilvánosságra hozatal

Amikor az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

2.8. Adat törlés

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

2.9. Adatzárolás

Az adatok kezelésének véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.

2.10. Adat megsemmisítés

Az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

2.11. Adat feldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok végzése.

2.12. Adat feldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

2.13. Harmadik személy

Olyan természetes vagy jogi személy, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

2.14. Harmadik ország

Minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

3. Alapelvek az adatkezelő adatkezelése során

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt a törvény elrendeli.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.
A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
Kezelésük tisztességes és törvényes;
Pontosak, teljesek, és ha szükséges, időszerűek;
Tárolásuk módja olyan, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehet azonosítani.
Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása nélkül.
A személyes adatok akkor továbbíthatók, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei teljesülnek.
Személyes adat harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése során biztosított a személyes adatok védelme. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást olyannak tekinteni, mint a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbítást.

4. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.

4.1. A honlap látogatóinak adatai

Az adatkezelő rögzítheti a felhasználó IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét - technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából.

A szolgáltató a magas színvonalú kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el — a honlap használatával a felhasználó ezt elfogadja.
A szolgáltató biztosíthatja a vele együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc.-nek, hogy tárolja, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a felhasználónak.
A cookie-t a felhasználó tudja törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa, továbbá a Google-nál letilthatja az általa elhelyezett cookie-kat. A cookie-k tiltásával, törlésével a honlapok használata kényelmetlenebbé válhat a felhasználó számára.

4.2. Külső szolgáltatók adatfelvétele

Az adatkezelő által üzemeltetett honlap kódjai a Szolgáltatótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz.
Ilyen külső szerver segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független auditálását (Google Analytics). Ezen adatok kezeléséről az adatkezelő tud részletes felvilágosítást nyújtani.
Külső szolgáltató személyes adatokhoz nem fér hozzá. Elérhetősége: www.google.com.

4.3. Regisztrációs adatbázis

A Szolgáltató a regisztrációs adatbázisban a felhasználói nevet, az érintett jelszavát, vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát, lakcímét, a regisztráció időpontját, regisztrációkori IP címét kezeli. Ezek az adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez és a számlázáshoz. Az adatkezelő továbbá ideiglenesen rögzíti regisztrációs adatbázisában az egyedi regisztráció nélküli vásárlást megvalósító felhasználó e-mail címét és megadott szállítási adatait (név, szállítási cím, telefonszám).
A felhasználók megismerése, szolgáltató tevékenységének könnyebbé tétele, a hírlevél és a szolgáltatások személyre szabása érdekében további adatok megadására is van lehetőség.
Az adatok esetleges törlését a felhasználó kezdeményezheti. Az adatok törlése akkor kezdeményezhető, ha a felhasználónak nincs tartozása az adatkezelő felé, illetve minden tranzakciója értékelésre, vagy lezárásra került.

4.4. Hírlevél és egyéb értesítések

Rendszeresen, jellemzően hetente hírlevélben értesítjük a felhasználókat.

4.5. Ajánljás

Lehetőség van arra, hogy ha a felhasználó érdekesnek talál egy terméket vagy magát az adatkezelő valamely szolgáltatását, akkor értesítse erről ismerősét. A rendszer a címzett adatait és a levelet nem rögzíti.

4.6. Kapcsolatfelvétel

A név, e-mail cím és az üzenet elküldésével a honlapokon található űrlap segítségével, vagy e-mail útján lehet felvenni a kapcsolatot. Az üzeneteket az adatkezelő csak rendeltetésszerűen használja fel.

4.7. Egyéb adatkezelések

Az adatkezelő a hatóságok részére, jogszerű megkeresésüket teljesítve - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

5. A személyes adatok tárolásának módja, biztonsága

Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
Az arra feljogosítottak számára hozzáférhető.
Hitelessége és hitelesítése biztosított.
Változatlansága igazolható.
Jogosulatlan hozzáférés ellen a kockázatoknak megfelelő szinten védett legyen.

Az adatkezelő az adatkezelés során
Megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult.
Biztosítja a sértetlenséget: védi a feldolgozás módszereinek pontosságát és teljességét.
a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy a jogosult hozzá tudjon férni a kívánt információhoz.
Az adatkezelő informatikai rendszere védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
Az interneten továbbított elektronikus üzenetek sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására irányulnak. Az ilyen fenyegetések ellenében a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.

6. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Klacsány Family Kft.
Bolt cíím: Szigetszentmiklós 2310, Somogyvári Gyula utca 1/7
Székhely: Szigetszentmiklós 2310, Akácfa körút ½ fszt.4.
Telefon 06-30-2123630
Email cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Adószám: 25098006-2-13

7. Adattovábbítások

Az adatkezelő az adatokat nem továbbítja alvállalkozói felé.

8. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését a regisztrációnál jelzett módon vagy az ügyfélszolgálat útján.
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.
Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett a 4.3 pont alapján azt kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:
A személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el.
A személyes adat felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.
A tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozás érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen, annak közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.
Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy gondatlan magatartásából származott.
Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-99289/2016
milyen-csavar-kell

Kulcsmásolás, Szigetszentmiklós

kulcs-masolas-szigetszentmiklos


és természetesen ZÁR, LAKAT ("s mi jó falat...")

Feltettünk Neked a Facebookra egy meglepetést!

facebook-ajandek